Fundusz Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej, które pojawiły się w momencie przyjęcia kolejnych państw członkowskich. Jest instrumentem polityki strukturalnej, lecz nie jest zaliczany do funduszy strukturalnych. Zakres działania Funduszu obejmuje pomoc o zasięgu krajowym a nie regionalnym, jak to ma miejsce w przypadku funduszy strukturalnych. Zakłada on czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na mieszkańca nie przekracza 90% średniej PNB dla wszystkich państw członkowskich. Uzyskane środki kierowane są na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej oraz ochrony środowiska o wartości powyżej 10 mln euro. W sektorze ochrony środowiska zakłada on dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich oraz budowę nowych sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego. Dzięki środkom z Funduszu realizowane są również inwestycje, które służą modernizacji, przebudowie i rozbudowie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), w której skład wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty: morskie i lotnicze.