Cele i korzyści

  • Cele

Głównym celem realizowanego Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dęblin poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej. Inwestycja ta pozwoli wyposażyć większą część aglomeracji Dęblin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór ścieków komunalnych, spełniającą europejskie i krajowe wymogi w tym zakresie. Zapewniona zostanie również ciągłość dostaw wody pitnej o odpowiedniej jakości dla mieszkańców Osiedli Lotnisko oraz Stawy.

  • Korzyści

Realizacja Projektu będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, głównie poprzez ograniczenie wprowadzania, w sposób niekontrolowany, zanieczyszczeń do gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych. Poprawa walorów środowiskowych w konsekwencji korzystnie wpłynie na stan zdrowia mieszkańców miasta. Aglomeracja Dęblin odczuje również korzyści pod względem ekonomicznym. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowych zwiększy komfort życia mieszkańców, jak również poprawi  walory  gospodarcze i warunki inwestycyjne  Dęblina.