Finansowanie

  W dniu 21 marca 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”. Beneficjentem Projektu jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie. Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Dęblin.

       Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

   Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 23 154 784,84 PLN, z czego maksymalne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności sięgnie kwoty 13 344 150,00 PLN.

  Aktualna wartość całkowita Projektu to 16 426 904,15 PLN (słownie: szesnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset cztery złote piętnaście groszy), wysokość dofinansowania wynosi
9 197 782,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy).