Informacje ogólne

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, realizowany jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt ten zakłada budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 23,13 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe, zawory podciśnieniowe i studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego PP. Sieć będzie wykonana w systemie podciśnieniowym oraz grawitacyjnym i tłocznym z uwzględnieniem przepompowni ścieków oraz pozostałych obiektów inżynierskich.

Inwestycja obejmuje również budowę magistrali i sieci wodociągowych o łącznej długości 8,07 km oraz modernizację 1,44 km istniejących sieci wodociągowych.

Podstawowymi przyczynami realizacji tego przedsięwzięcia jest:

– brak pełnego skanalizowania aglomeracji Dęblin oraz

– brak możliwości zapewnienia dostaw wody pitnej dla całego obszaru miasta spełniającej odpowiednie normy.