Jednostka Realizująca Projekt

Na mocy Uchwały NR 38/V/2009 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z  16.11.2009 r. w sprawie powołania jednostki realizującej projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, powołano Jednostkę Realizującą Projekt.

Dla potrzeb realizacji projektu powołano Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO (The Measure Authorising Officer).

W strukturze organizacyjnej JRP wyszczególniono stanowisko Kierownika JRP, oraz zespoły odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia, tj.:

1.    Zespół ds. obsługi organizacyjno-prawnej,
2.    Zespół ds. obsługi księgowo – finansowej,
3.    Zespół techniczny.

1352719859

Zakres obowiązków Kierownika JRP:

-kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym,
-całościowa koordynacja realizowanego Projektu,
-organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie prac wykonywanych przez personel JRP.

Zakres Obowiązków Zespołu Organizacyjno–Prawnego (ZOP):

-obsługa prawno-organizacyjna Projektu,
-nadzorowanie przygotowywanych projektów uchwał, zarządzeń oraz innych dokumentów prawnych,
-organizowanie spotkań koordynacyjnych dotyczących realizacji zadań w ramach Projektu,
-przygotowywanie dokumentacji przetargowej, umów itp.
-monitorowanie realizacji Projektu we współpracy z Kierownikiem JRP
-przygotowywanie z Zespołem Księgowo-Finansowym i Zespołem Technicznym wszelkich raportów oraz nadzorowanie terminowego przekazania dokumentów do Instytucji Pośredniczących,
-nadzorowanie działań związanych z popularyzacją i informacją Projektu.

Zakres obowiązków Zespołu Księgowo-Finansowego (ZKF):

-nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania oraz Planami Płatności, szczególnie w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków a także w zakresie przygotowania raportowania,
-sporządzanie na bieżąco sprawozdań finansowych,
-tworzenie i aktualizacja Planów Płatności i Harmonogramów Rzeczowo – Finansowych we współpracy z ZT i ZOP oraz terminowe przekazywanie ich do Kierownika JRP,
-zapewnienie ciągłości finansowania Projektu i terminowej realizacji płatności zgodnie z Planami i Harmonogra- mem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu,
-przekazywanie do Kierownika JRP i ZOP danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów,
-przygotowanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu.

Zakres Obowiązków Zespołu Technicznego (ZT):

-zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargów i Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP i Inspektorem Nadzoru,
-branie udziału w przetargach i dokonywanie weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej
-przygotowywanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu oraz wyko- nywanie i aktualizowanie harmonogramów realizacji projektu,
-przekazywanie do ZKF i ZOP danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych rapor- tów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu na Komitet Monitorujący,
-zabezpieczanie wykonania robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.