Promocja

W dniu 26 września 2012 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie została podpisana umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie promocji realizowanego przez Spółkę projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” w ramach POIiŚ, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Umowę podpisali: w imieniu Zamawiającego – Prezes MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie – Dariusz Wojdat, ze strony Wykonawcy – Prezes firmy UNIA Sp. z o.o. z Krakowa – Krystyna Szkarłat.

Firma UNIA Sp. z o.o. została wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, oferując najniższą cenę.

Zawarta umowa stanowi wypełnienie obowiązku informowania opinii publicznej o współudziale Unii Europejskiej w finansowaniu realizowanego projektu, rezultatach przedsięwzięcia oraz korzyściach jakie przyniesie dla środowiska naturalnego.  Ma to na celu zwiększenie poziomu wiedzy o działalności Unii Europejskiej oraz informowania, na co wydatkowane są środki pochodzące z jej budżetu.

W ramach realizacji umowy z Wykonawcą zostaną wykonane m.in. tablice informacyjne, materiały poligraficzne: plakaty, ulotki, foldery informacyjne a także powstanie strona internetowa projektu, spot reklamowy w radio oraz film promocyjny.